пʼятниця, 19 листопада 2021 р.

 

      
                      Методичні рекомендації 
до планування                                                                              роботи бібліотек на 2022 рік  


  

ПРОНУЄМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ на:

 • створення та активну діяльність публічної (центральної) бібліотеки ТГ з філіями, яка буде займатися обліком та обробкою бібліотечних фондів всіх бібліотек громади, наданням консультативної і практичної допомоги з ведення каталогів і картотек, розстановки фонду згідно універсальної десяткової класифікації (УДК) та ін.

Публічна бібліотека має бути залучена (реально або потенційно) у кожну зі сфер життя мешканців громади і розвивати їх, нарощувати спроможності, створювати соціальні простори, де буде відбувалася активна соціальна взаємодія та обговорення місцевих проблем.

«Бібліотеки – вагомий елемент розвитку освіченості громадян будь-якої країни. Та надважливо, щоб вони відповідали вимогам часу й потребам свого клієнта. Тобто читача. Реформа децентралізації – процес, що потребує часу, тому важливо синхронізувати плани та цілі. То ж як ми модернізовуватимемо бібліотеки? Базуючись на цінностях і принципах відкритості, інклюзивності, партнерства, розвитку та клієнтоорієнтованості, адже читач має хотіти повернутись ще. Нова роль бібліотек розглядається як сучасний публічний простір, центр розвитку з проактивними бібліотекарями, що відповідає потребам громад», – меседж міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Роль бібліотекаря має розширюватися і ставати більш проактивною. Він має створювати умови для спілкування, організовувати та модерувати заходи, сприяти пошуку і поширенню найкращого досвіду для місцевого розвитку. По суті, працівник бібліотеки стає модератором розвитку громади, соціальним працівником і менеджером з організації подій. Ця нова функція як пріоритет максимально сприятиме читанню, адже з’являється більше причин прийти в бібліотеку і контактувати з книжками, збільшується запит на інформацію, яка потрібна для вирішення задач жителів громади. В такий спосіб функції бібліотек будуть більше узгоджені з потребами громад та громадян, цілями місцевого розвитку, тоді у останніх буде мотивація їх утримувати, а не закривати.

Рекомендуємо включати в план роботи такі заходи, які допоможуть бібліотечним працівникам підвищити свій авторитет серед місцевої громади, сприятимуть залученню потенційних користувачів до бібліотеки та згуртують навколо бібліотеки лідерів громади та активну молодь, серед них: альбом-естафета «Бібліотека і громада: грані співпраці», PR-акція «Портрет сучасника – мешканця громади», конкурси: на кращу краєзнавчу подорож «Вулицями рідного села», «Читач року», виготовлення стендів «Вами пишається рідне село», організація різноманітних тематичних клубів за інтересами для різновікових мешканців громади, праця на задоволення потреб громади: прибирання кладовищ, пам’ятників, разом з соціальним працівником або з волонтерами допомога одиноким мешканцям села похилого віку (це також має бути відображено в планах) тощо.

Бажано представляти свої заклади в органах місцевого самоврядування.

 • удосконалення та розвиток національно-патріотичного виховання

Кабінет Міністрів України затвердив першу в Україні державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на період до 2025 року (30.06.2021). Програма передбачає:

підвищення ролі української мови як національної цінності;
– подолання посттоталітарних деструктивних наслідків у свідомості населення України;
– запобігання проявів ксенофобії, расової дискримінації;
– залучення жителів тимчасово окупованого Криму та Донбасу до участі у проєктах національно-патріотичного виховання;
– формування оборонної свідомості громадян;
– формування розуміння і підтримки державної політики щодо євроатлантичної інтеграції.

Програма формує єдиний курс для органів місцевого самоврядування та громадськості у сфері національно-патріотичного виховання.

Розпочався новий етап (від 16.07.2021) втілення норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (за № 2704-VIII, від 25 квітня 2019 року), який забезпечує збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної. Різні заходи та події мають відбуватися державною мовою.

Рекомендуємо активно проводити тематичні соціокультурні заходи, використовуючи різноманітні форми, відводячи особливе місце історичним екскурсам, мандрівкам, урокам історії, конкурсам, діалогам, зустрічам, вікторинам, конференціям, акціям, присвяченим українській державності, національній символіці, рідній мові, культурі, традиціям. В пріоритеті мають бути активні форми, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення й базуються на принципі багатосторонньої взаємодії. До них належать різноманітні види дискусій, ситуаційно-рольові ігри, ігри-драматизації, «мозкові атаки», інтелектуальні аукціони, методи аналізу проблемної ситуації.

 • створення умов для всебічного розвитку мешканців громад

Указом Президента України затверджено «СТРАТЕГІЮ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ» (від 02.06.2021 р. за 225/2021). Метою реалізації Стратегії є розширення можливостей реалізації потенціалу і свободи особистості, її громадянської активності заради формування згуртованої спільноти громадян, здатних до активної творчої співучасті у гармонійному, збалансованому та сталому розвитку держави.

Дана Стратегія безпосередньо впливатиме і на розвиток бібліотек. В умовах швидкого інформаційного розвитку бібліотеки необхідно трансформувати в сучасні інформаційні центри, які зможуть задовольняти потреби не тільки в наявній якісній літературі, а й у наданні цифрових інформаційних послуг, оновлення їхньої матеріально-технічної бази.

Які стратегічні та оперативні цілі безпосередньо вплинуть на розвиток бібліотек?

Стратегічна ціль 3. Формування всебічно розвиненої людини, патріота України, сприяння духовному розвитку та створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації у культурному та спортивному напрямі.

Оперативна ціль 3.1. Забезпечення населення високоякісними і доступними культурними послугами для підвищення його культурного та духовного рівня.

Основні завдання для реалізації цілі: затвердження мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами; оновлення механізму фінансування системи забезпечення населення культурними послугами; розроблення системи моніторингу та оцінювання якості культурних послуг.

Операційна ціль 3.2. Розвиток бібліотечної справи та популяризація читання.

Основні завдання щодо реалізації цілі: приведення нормативно-правової бази, що регулює бібліотечну сферу, до міжнародних стандартів; модернізація матеріально-технічної бази, розширення обсягу надання бібліотечних послуг у цифровому середовищі та забезпечення доступу до них; оновлення бібліотечних фондів з метою максимального задоволення запитів користувачів бібліотек; підтримка видавничої справи та програм популяризації читання через систему соціального партнерства та спільних програм і проектів.

Оперативна ціль 4.2стимулювання населення до економічної активності та сприяння його продуктивній зайнятості, яка передбачає забезпечення подальшого розвитку неформальної освіти та підтвердження професійної кваліфікації

Люди з особливими потребами є повноцінними членами нашого суспільства і потребують постійної уваги до своїх проблем. І це не лише люди з інвалідністю. До цієї категорії громадян також належать особи похилого віку, вагітні жінки, особи з дитячими колясками та ті, хто мають тимчасові проблеми зі здоров’ям. Створення безбар’єрного середовища, в т. ч. для неформальної освіти як складової безперервного навчання для маломобільних груп мешканців ТГ дасть можливість повною мірою користуватися всіма правами та основоположними свободами, що є надзвичайно необхідним.

Рекомендуємо створити бібліотеці умови для безперервного навчання, яке присвячене різним цілям: від базових навичок до вивчення мови, від курсів у вільний час до професійної підготовки, від сімейного навчання до охорони здоров’я і допомагає розвивати потенціал як окремої людини, так і громади – треба лише навчитися бачити її у контексті соціальних сервісів. Розробити і впроваджувати освітні програми для дорослих з «Присадибного садівництва»«Органічного землеробства», «Ландшафтного дизайну»«Здорового способу життя», «Здорового харчування» та ін. Головне, щоб теми відповідали потребам користувачів. Цікавим є досвід зарубіжних колег: наприклад, в бібліотеках США започатковують класи харчової грамотності, практики облаштування громадських садів, органічних ферм на присадибних ділянках бібліотек. Деякі бібліотеки почали збирати, зберігати та розповсюджувати серед членів громади насіння рослин. При бібліотеках діють гуртки із садівництва, консервування овочів та фруктів, бджільництва, органічної боротьби зі шкідниками та ін.

Якщо бібліотечна унікальна пропозиція зацікавить відвідувачів, це дасть змогу закладу культури зайняти гідне місце в культурно-освітньому просторі громади.

 • внесок бібліотек в реалізацію Цілей сталого розвитку

Орієнтир діяльності бібліотек – УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №722/2019 Про Цілі сталого розвитку (ЦСР) України на період до 2030 року, яких на сьогодні дотримуються всі країни світу, встановлюють власні показники розвитку і включають 17 цілей і 169 конкретних завдань.

ЦСР-1 «Подолання бідності» – сприяти реалізації цієї цілі шляхом надання доступу до інформації та ресурсів, що уможливлюють покращення людиною свого життя; можливостей оволодіння новими навиками, потрібними для освіти та працевлаштування та ін.

ЦСР-3 «Підтримання хорошого здоров`я» – проводити промоції здорового способу життя та свідомого ставлення до здоров’я. Що може запропонувати бібліотека у цьому напрямку? Це може бути: висвітлення профілактики захворювання, в т.ч. на короновірус та дотримання санітарно-гігієнічних вимог, інформування щодо наслідків гіподинамії та надмірної ваги; популяризація медіа ресурсів для танцювальних занятьонлайн консультації сімейних лікарів; мережеві акції, челенджі, відеоролики, вікторини, що спонукатимуть до оздоровчо-профілактичних дій і вчинків.

ЦСР-4 «Якісна освіта» – сприяти освіті дорослих, яка забезпечує підтримку користувачам впродовж їх кар’єри та життя, пропонує нові можливості для працевлаштування, допомагає людям, які свого часу не закінчили навчання, продовжити його тощо. Сьогодні бібліотеки надають можливості проходження дистанційних навчальних курсів з отриманням сертифікату; створюють інклюзивні простори, які дають рівні можливості всім мешканцям отримувати якісні послуги.

Рекомендуємо ініціювати проєкти з освіти для дорослих – для майбутніх бізнесменів «Формула успіху», або для активної молоді «Мій потенціал для розвитку громади», реалізація яких сприятиме культурному та інтелектуальному розвитку, підвищенню рівня поінформованості економічно неактивних мешканців. Можна організовувати колективні зустрічі, різноманітні заходи для дозвілля, уроки комп’ютерної грамотності, заходи для надання психологічної допомоги, консультативні послуги як започаткувати бізнес та інші ініціативи, що сприятимуть соціальній згуртованості людей.

У співпраці з органами державної влади та громадськими організаціями в публічних просторах бібліотек рекомендуємо активно проводити тематичні семінари, презентації, засідання «круглих столів», організовувати сімейні клуби, зустрічі та консультації користувачів з юристами, психологами, лікарями, фахівцями центру зайнятості, з педагогами для протидії стереотипному вихованню дітей; рекламні кампанії серед молодих сімейних пар та людей репродуктивного віку з популяризації спільного догляду та виховання дітей; влаштовувати перегляди фільмів та проведення дискусій.

Оперативна ціль 4.2 зі «Стратегії людського розвитку» також підтримує розвиток неформальної освіти як складової безперервного навчання для маломобільних груп мешканців місцевих громад). Це ще раз підкреслює важливість створення в бібліотеці середовища для освіти дорослих.

ЦСР-5 Бібліотеки можуть сприяти реалізації і такої цілі як забезпечення гендерної рівності, пропонуючи: безпечне та привітне місце для зустрічей та спілкування; програми та послуги для задоволення потреб жінок і дівчат, зокрема стосовно їх прав чи здоров’я; доступ до інформації та інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагають жінкам опановувати бізнесові навички та ін. Створення гендерних book-студій вільного спілкування сприятиме психологічному розвантаженню жінок та людей похилого віку, неактивних багатодітних жінок, а також жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Плануючи проєктні ініціативи, пам’ятаймо що:

11 лютого — Міжнародний день жінок і дівчат в науці. Популяризація STEM-освіти.

1 березня — День без дискримінації

Відзначення у березні міжнародної ініціативи «Місяць жіночої історії».

15 травня — Міжнародний день сім’ї.

2-га неділя травня — День матері.

3-тя неділя червня — День батька.

11 жовтня — Міжнародний день дівчат.

15 жовтня — Міжнародний день сільських жінок.

18 жовтня — Європейський день протидії торгівлі людьми.

25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Початок Глобальної кампанії «16 днів проти ґендерного насильства».

18 грудня — День ухвалення Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок.

ЦСР-8 – «Гідна праця та економічне зростання» – бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, надаючи доступ до інформації та навчаючи пошуку роботи, створюють умови для підвищення рівня зайнятості населення. Бібліотечні ініціативи, що спрямовані на досягнення вищезгаданої цілі можна умовно поділити за наступними напрямами:

– просвітницька діяльність з профорієнтації та професійної адаптації молоді. Наприклад, організація ярмарків професій, Днів робітничих професій, профіFest тощо;

– сприяння підвищенню зайнятості населення, інформування про нові можливості для працевлаштування. Бібліотеки можуть стати містком між Центром зайнятості та місцевими мешканцями, допомагаючи консультаціями щодо написання резюме. У бібліотеках можуть проводитися ярмарки вакансій для безробітних, тренінги з основ комунікації«Тайм- менеджмент для майбутніх лідерів», «Перший крок до мрії», «Секрети сімейного гаманця» у рамках «Бізнес-школи» та «Школи менеджменту» за підтримкою фахівців цих галузевих знань. Курси «Фінансова грамотність» для молоді з основ підприємництва та бізнесу з тем, таких як «Гроші, ви звідки?», «Історія успіху мільйонерів», «Кредит та депозит: дві сторони однієї медалі», «Вдала рекламна кампанія – запорука успіху!» та ін.;

надання можливості для самореалізації потенціалу економічно активного населення та розвитку креативної економіки, наприклад, організовуючи «школи з основ підприємницької діяльності», де можна зробити бізнес-моделювання власної справи.

– сталий розвиток туризму та позитивні соціальні й економічні наслідки цього. Зокрема, під час формування краєзнавчих ресурсів, продуктів і послуг звертати увагу на те, щоб вони були спрямовані на інформаційне забезпечення процесу вирішення завдань, зазначених у регіональних програмах розвитку краєзнавства і туризму. Досить цікавою є послуга «бібліотечний етнотуризм» (створення туристичних маршрутів), яка дасть можливість проводити екскурсії та знайомити з принадами краю.

Сьогодні, коли між громадами зростає конкуренція за туристів, мешканців, все активніше та креативніше необхідно підходити до використання промоції, домогтися включення таких сільських бібліотек у туристичну мапу ОТГ.

– Безпека та гігієна праці — головний аспект гідної роботи. 28 квітня визнано Всесвітнім днем безпеки та гігієни праці на роботі, а 7 жовтня — Всесвітнім днем дій за гідну працю. Працівники, зокрема й бібліотекарі, мають відчувати себе безпечно на своїх робочих місцях і не піддаватися надмірним ризикам.

Екологічна складова – один з головних напрямів Концепції сталого розвитку, прийнятої ООН. Екологічна робота є одним з трендів для бібліотек світу. Формувати екологічну культуру можна за допомогою таких форм: екологічні марафони та тижневики; зустрічі з екологами, біологами, генетиками; змагання, конкурси, вікторини; відео та літературні подорожі; віртуальні екскурсії; екологічні акції «Чисті джерела», «Чисте узбіччя», «Майбутнє лісу в твоїх руках» та квести; тренінги, форуми, круглі столи; дні інформації; автограф-сесії; екологічні свята відповідно до календаря екологічних дат; прес-конференції; майстер-класи; літні майданчики та виїзди на природу; гуртки юних любителів природи, сюжетно-рольові ігри за допомогою ляльок та театральні постановки; виставки-огляди з екологічної літератури; виставки малюнків та творчих робіт з природних матеріалів; бібліотечні проєкти – «Друге життя пластику», «Екоказка у ляльковому театрі», «Екодіалог», «Раціональність споживання енергії. Збережемо планету разом» та ін.

 • звернути увагу на модернізацію бібліотек з перетворенням їх у сучасні просториякі надихають ззовні і зсередини, сприяють навчанню впродовж життя, дозволяють зустрітися з друзями та змістовно відпочити, долучають до соціальної взаємодії (неможливо розвиватися, не розвиваючи своє середовище).

Бібліотека має бути цікавою як для окремого читача, так і для спільноти. Працівникам бібліотек потрібно краще розуміти потреби мешканців місцевої спільноти для розробки нових ефективних послуг; формувати дух співпраці, вдосконалювати наші традиційні ролі в епоху новітніх технологій; бути центром неформальної освіти, реалізатором громадських ініціатив; використовувати приміщення для створення дозвілевих просторів.

Д. Скот-Хансен, Г. Йохимсен та К. Хвенегаард інформують нас про чотири простори бібліотеки: – надихаючий (спонукає), – для навчання (досліджує), – для вистав (творить), – для зустрічей (брати участь).

Має бути: – зона як для невеликих груп користувачів, де можна обговорювати різні проблеми, брати участь у «мозковому штурмі», так і для великих груп, в якій можна влаштовувати презентації та лекторії; – зона громадської взаємодії, де проводитимуться зустрічі з письменниками, книжкові ярмарки, культурно-мистецькі заходи; – технологічна зона, де здійснюватимуться онлайнові дослідження та створюватимуться медіа продукти; – тиха, відокремлена зона призначена для читання, усамітнення та розмірковувань над прочитаним; – простір для творчих людей із використанням 3D-принтерів, плотерів, де відвідувачі бібліотеки зможуть своїми руками виготовляти різні вироби; – простір для діалогу між поколіннями, для розвитку зацікавлень і захоплень, для розвитку читання і уяви та ін.

Необхідна постійна робота над оновленням бібліотечно-інформаційного ресурсу. До цього відноситься вивчення бібліотечного фонду і як результат – списання зношених, дублетних і тих, що втратили свою актуальність, наукову та виробничу цінність документів.

Незалежно від приміщення має бути дитячий куточок з книгами, настільними іграми та іграшками для найменших відвідувачів, відпочинковий простір для старшого покоління читачів.

Регулярно проводити як власні, так і партнерські просвітницькі заходи: зустрічі з письменниками та видатними особистостями, зустрічі, презентації, вернісажі, профорієнтаційні заходи, майстер-класи, засідання клубів та гуртків за інтересами. За потреби – розвивати інклюзивний напрям роботи.

Завдяки такій трансформації бібліотека стане платформою для масштабних культурно-освітніх інновацій та соціально-корисних громадських ініціатив у громаді, центром соціально-культурної адаптації і реабілітації незахищених верств населення (людей похилого віку, дітей з малозабезпечених сімей, осіб із обмеженими фізичними можливостями), надаючи їм вільний доступ до інформаційних технологій та ресурсів.

Пам’ятаймо, що дуже багато залежить від того, якою буде бібліотека саме від її працівника – бібліотекаря!

РЕКОМЕНДУЄМО активізувати використання бібліотечного фонду

Один з шляхів – формування тематичних мастрідів книжкових новинок на веб-сайтах (блогах) або просто створивши авторські полиці на будь-який смак, погоду і настрій у бібліотеці: «Цікаві книги: пропонує письменник (П.І.П,) читач (П.І.П.), бібліотекар.

Звертати увагу на видання як у жанрі фікшн, так і нон-фікшнЗагальною властивістю фікшн є те, що вони мають у своїй основі вигадану, а не фактичну історію і мають легкий розважальний, пригодницький характер, фантастика. Для нон-фікшну характерно побудова сюжетної лінії винятково на реальних подіях: це і документальні, науково-технічні твори, практичні поради, натхнення, і привід замислитися над багатьма речами у житті.

Цікавою формою роботи, яка не потребує багато часу, але дозволяє постійно обновляти інформацію на веб-сайті (блозі) бібліотеки або, якщо комп’ютери відсутні, виставці однієї книги «Книга дня»: кожного дня виставляється нова книга, якщо це на сайті, то сканується обкладинка книги з короткою анотацією. Можна також створити можливість писати свої враження чи коментар до неї. Ідеї реалізації такої форми роботи можуть бути різноманітними: наприклад, один місяць виставляються книги історичні, на другий місяць – жіночі романи, на третій – пригодницькі та ін. План здійснення цього заходу також може бути виставлений на сайті і на поличці в бібліотеці.

Зверніть особливу увагу на популяризацію діяльності бібліотек в літній період, створивши розділ (новинну стрічку): новини «Бібліоліто-2022» про події, які відбувалися за стінами бібліотеки, що позиціонують образ успішної креативної книгозбірні.

 

 • Оновлення бібліотечних послуг

Працівникам бібліотек необхідно активно включитися у розбудову майбутнього громади. Більшість фахівців добре знають ніші, які до цих пір залишилися ще незайманими в ТГ і тому є нагальна потреба взяти на себе такі навантаження і ще раз довести свою необхідність. Це може бути популяризація громади через свої сайти, блоги, сторінки в соцмережах, допомога в розбудові туристичного та етнотуристичного майбутнього, проведення громадських обговорень, зустрічей з виборцями, соціологічних опитувань, ін. Бібліотекарі мають бути помічниками голів ОТГ та сільських

старост.

Опитування свідчать, що мешканці громад хочуть зручного, комфортного і доступного простору для проведення різноманітних заходів: зустрічей та дискусій з цікавими людьми, камерних концертів живої музики, перегляду фільмів, проведення інтелектуальних та розважальних ігор, майстер-класів, мистецьких виставок та навчань для різних вікових категорій, які сприятимуть особистісному розвитку.

У бібліотеках можуть проводитися ярмарки вакансій для безробітних, тренінги з основ комунікації«Тайм-менеджмент для майбутніх лідерів», «Перший крок до мрії», «Секрети сімейного гаманця» у рамках «Бізнес- школи» та «Школи менеджменту» за підтримкою фахівців цих галузевих знань. Курси «Фінансова грамотність» для молоді з основ підприємництва та бізнесу з тем, таких як «Гроші, ви звідки?», «Історія успіху мільйонерів», «Кредит та депозит: дві сторони однієї медалі», «Вдала рекламна кампанія – запорука успіху!» та ін.

Досить цікавою є послуга «бібліотечний етнотуризм» (створення туристичних маршрутів), яка дасть можливість проводити екскурсії та знайомити з принадами краю.

Заслуговує на увагу відкриття «Шкіл творчості» та майстер-класів при бібліотеках, наприклад, «Хенд-мейд – майстерня ексклюзивних речей», «Відкрий у собі талант», де навчають технікам декоративно-ужиткового мистецтва: в’язання, квілінгу, паперопластики, бісероплетіння, оригамі, конструювання, малювання, що сприяє активізації творчо-художніх навичок.

Зацікавить мешканців громади впровадження послуг з основ здоров`я та відкриття Школи здоров’я: «Пароль до довголіття», «Здоров’я понад усе», «Здорова та щаслива родина». Бібліотеки вже мають досвід запрошувати спеціалістів медичних установ для надання безкоштовних порад-консультацій. Можуть бути відкриті курси «Перша лікарська допомога», «Краса та здоров’я: манікюр, макіяж» чи «Школа здорового харчування» за підтримки спеціалістів ФАПів чи сімейних лікарів. І прикладів можна навести безліч.

При впровадженні нової послуги не забувайте її прорекламувати як в мережі Інтернет (на своїх сторінках), так і наочно за допомогою оголошення в книгозбірні чи анонсу в місцевих ЗМІ.

Хочеться, щоб бібліотеки виграли від об’єднання, а громада виграла від бібліотеки, що працює ефективно! Адже бібліотеки – це не тягар. Бібліотека – це можливості.

Зверніть увагу на незвичайні свята (відображені в Календарі, див. нижче в тексті): День вінілових платівок, День свіжих овочів, Міжнародний день пікніка, День шльопанців, День феї, Міжнародний день «з’їж яблуко» та багато ін. Серед незвичайних свят можна знайти особливий день практично для чого завгодно. Ці свята, придумані неординарними людьми, привносять у нашу повсякденність свіжість, посмішку, динаміку… Публічні бібліотеки не залишаються осторонь. У такі дні їхні простори заповнюються позитивною енергією, яка відвідувачам додає емоцій, настрою, натхнення. Наприклад, у Всесвітній день фей можна ознайомити шанувальників казкового світу з таємничим світом фей через відображення їх образу в літературі від міфології до нашого часу; у Всесвітній день шоколаду або в День морозива організувати виставки-інсталяції «З присмаком шоколаду»«Солодка прохолода літа» і підготувати для відвідувачів розважально-ігрову програму з різноманітними солодкими та чайно-кавовими загадками, кросвордами, конкурсами, вікторинами, головоломками, розповідями про улюблені солодощі. У співпраці з батьками для активних маленьких відвідувачів можна приготувати як нагороду солодкі подарунки – морозиво (шоколад); до Дня свіжих овочів можна організувати майстер клас з карвінгу (мистецтво художнього різьблення на овочах і фруктах), на якому розповісти про хрумкі і соковиті дари природи трохи більше. Адже за словами дієтологів, пересічна людина не вживає достатньої кількості свіжих фруктів та овочів. Заохотити людей споживати їх щодня і є метою цього свята.

Український колорит, традиції та гостинність сприяють розвитку туристичної привабливості місцевих громад. У туристичному брендингу особливе місце посідають різноманітні фестивалі їжі, гастрономічні тури і т.п. На Прикарпатті майже біля кожного обійстя буяють яблуневі сади, багаті різноманітними сортами цього чудового соковитого фрукту. Яблуку також присвятили день в календарі, і не один. 19 серпня – яблучний Спас, 21 жовтня – День яблука. Публічні бібліотеки можуть активно долучитися до організації і проведення яблучного свята, яке згодом може стати навіть брендом громади.

 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. за № 1035-р було схвалено КОНЦЕПЦІЯ реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами. Метою Концепції є визначення основних завдань і способів створення умов для запровадження нового механізму фінансування системи забезпечення населення культурними послугами. Серед основних завдань реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами зазначено й оновлення системи оплати праці працівників сфери культури. Чітко визначено, що система оплати праці повинна включати стимули для якісної та ефективної роботи працівників закладів сфери культури. Виконання цього завдання передбачає, зокрема: вжиття заходів до впорядкування умов оплати праці працівникам сфери культури відповідно до показників ефективності їх роботи; проведення дослідження можливостей впровадження системи заохочувальних виплат для працівників державних і комунальних закладів культури з урахуванням показників результативності, ефективності та якості їх роботи.

 

Враховуючи виклики сьогодення, публічні бібліотеки мають використовувати у своїй діяльності сучасні й різноманітні форми роботи, які, завдяки актуальному змісту, творчому та незаангажованому підходу здатні не лише привертати до себе увагу користувачів, мешканців громади, місцеву владу, гостей, туристів, але й мотивувати до соціального, інтелектуального, емоційного, естетичного розвитку.

 

При плануванні потрібно враховувати:

 

Міжнародні десятиліття, проголошені ООН:

2021–2030 рр. – Десятиріччя науки про океан в інтересах сталого розвитку

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/72/73

2021–2030 рр. – Десятиріччя Організації Об’єднаних Націй з відновлення екосистем

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/73/284

2019–2028 рр. – Десятиріччя миру на згадку про Нельсона Манделу

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/73/1

2019–2028 рр. – Десятиріччя сімейних фермерських господарств

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/72/239

2018–2028 рр. – Міжнародне десятиріччя дій «Вода для сталого розвитку»

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/222

2016–2025 рр. – Десятиріччя дій Організації Об’єднаних Націй з проблем харчування

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН А/RES/70/259

2015–2024 рр. – Міжнародне десятиріччя осіб африканського походження

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/68/237

2014–2024 рр. – Десятиріччя сталої енергетики для всіх

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/67/215

 

ООН оголосило 2022 рік Міжнародним роком рибальства та аквакультури

 

ЄС оголосив

м. Гренобль ( Франція) – «зеленою» столицею Європи

м. Каунас (Литва), Еш-сюр-Альзетт (Люксембург) – культурними столицями Європи

 

ЮНЕСКО оголосила

м. Гвадалахара (Мексика) – Всесвітньою столицею книги

 

«Глобальні цілі сталого розвитку Порядку денного ООН з питань розвитку на період до 2030 р.»

Орієнтир діяльності бібліотек – УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №722/2019 Про Цілі сталого розвитку (ЦСР) України на період до 2030 рокуяких на сьогодні дотримуються всі країни світу, встановлюють власні показники розвитку і включають 17 цілей і 169 конкретних завдань.

ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ОГОЛОШЕНО:

2018 – 2027 – Десятиріччям української мови

 

Постанови Верховної Ради України про відзначення:

300-річчя від дня народження Григорія Сковороди

 

РАДИМО використовувати:

«Календар знаменних і пам`ятних дат»,

підготовлений Національною бібліотекою України ім. Ярослава Мудрого (сайт),

«Календар знаменних і пам`ятних дат Чернівецької області на 2022 рік»,

підготовлений ОУНБ ім. М. Івасюка (сайт).

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2022 рік

СІЧЕНЬ

1 – Новорічне свято

Всесвітній день сім’ї (глобальний сімейний день виріс з відзначення дня тисячоліття ООН, що включав поширення дитячої книги 1996 року «Один день в світі»)

3 – 130 років від дня народження Джона Ро́налда Ру́ела Толкіна (1892-1973), англійського письменника, поета, творця нового літературного жанру «високого фентезі». Автор знаменитих творів «Хоббіт, або туди і назад» і «Сильмарилліон» і трилогії «Володар кілець»

4 – Всесвітній день азбуки Брайля (резолюція ООН A / C.3 / 73 / L.5 / Rev.1 від 1 листопада 2018 роки)

90 років від дня народження Умберто Еко (1932-2016), італійського письменника культуролога, есеїста, відомого італійського теоретика, автора всесвітньовідомих романів «Ім’я троянди», «Маятник Фуко», «Острів попереднього дня», «Бавдоліно»

Святвечір. Багата кутя

Різдво Христове

-– 80 років від дня народження Тараса Салиги (1942), відомого львівського літературознавця, письменника, журналіста, громадського діяча, доктора філологічних наук, уродженця с. Вікторів Галицького району

- День ангела Марії

9 – День ангела Степана

13 – Щедра кутя

14 Новий рік за старим стилем
- День Святителя Василя Великого
140 років від дня народження Івана Івановича Огієнка (церков. ім’я – Іларіон) (1882–1972), українського церковного та громадського діяча, історика церкви, педагога
85 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала (1937–1995), українського письменника, поета, публіциста

15 30 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила Державний гімн України «Ще не вмерла Україна»
400 років від дня народження Мольєра (справж. – Жан Батіст Поклен) (1622–1673), французького драматурга, актора

17 – 80 років від дня народження Романа Дмитровича Горака (1942), українського письменника, дослідника творчості та автора книг про Івана Франка, відомого роману «Тричі мені являлася любов»

18 Святвечір Водохресний. Голодна кутя

– 70 років від дня народження Богдана Івановича Губаля (1952), художника, Заслуженого діяча мистецтв України (2001), члена Національної спілки художників України, професора Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
19 Богоявлення Господнє. Водохреще

20 - Свято Іоанна Хрестителя

21 - 110 років від дня народження Альфреда Шклярського (1912-1992), польського прозаїка, автора пригодницьких романів «Пригоди Томека Вільмовського», «Золото Чорних гір»

22 День Соборності та Свободи України. Відзначається щорічно, згідно з Указом Президента України (№ 1209/2011 від 30 грудня 2011 року) «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят»
23 190 років від дня народження Едуара Мане (1832–1883), французького живописця

24 - 290 років від дня народження французького драматурга-сатирика П’єра Бомарше (1732-1799), відомого комедійними п’єсами «Севільський цирульник» і «Одруження Фігаро»

Міжнародний день освіти (резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/73/25 від 3 грудня 2018)

25 - День ангела Тетяни
140 років від дня народження Вірджінії (Вірджинія) Вулф (1882–1941), англійської письменниці, літературного критика, ікони фемінізму. Входила до групи Блумзбері. Одна з найвизначніших постатей літературного модернізму ХХ століття, авторки романів «Орландо», «До маяка», «Між діями»

27 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/60/7)
190 років від дня народження Льюїса Керролла (справж. – Чарльз Латвідж Доджсон) (1832–1898), англійського письменника, священика, математика, філософа. Світове визнання отримав завдяки казкам «Аліса в країні чудес» і «Аліса в Задзеркаллі»
95 років від дня народження Олекси (Олексій Іванович) Тихого (1927–1984), українського дисидента, правозахисника, педагога, мовознавця, члена-засновника Української громадської групи сприяння виконанню гельсінкських угод (УГГ)

-75 років від дня народження Калини Миколаївни Ватаманюк (1947), журналістки з Верховини, авторки популярних книг « Від лиця Твого, Господи, судьба моя іде…» (1995), «Між хрестами і зорями» (1996), «Ми – діти світла»(1998), «Сад моїх журавликів»(2000). Народилася в с.Кобаки Косівського району

29 День пам’яті Героїв Крут. Офіційно цю дату почали відзначати після того, як 29 січня 2007 року Президент України підписав Указ «Про вшанування пам’яті Героїв Крут»

 

ЛЮТИЙ

– 120 років від дня народження Оксани Михайлівни Лятуринської (1902–1970), української письменниці, поетки, скульптора та громадської діячки (США)

125 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка (1897-1968), поета українського зарубіжжя, критика, літературознавця

210 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки (1812–1848), українського письменника-байкаря, педагога, видавця
140 років від дня народження Джеймса Джойса (1882–1941), ірландського письменника, автора роману «Улісс», який був визнаний як № 1 у списку 100 найкращих романів XX століття англійською мовою за версією видавництва Modern Librarу
-день бабака

4 – Всесвітній день боротьби із захворюванням на рак

Відзначається щорічно за ініціативою ВООЗ

6 – іменини Ксенії (Оксани)

210 років від дня народження Чарльза Діккенса (1812–1870), англійського письменника, який отримав популярність ще за свого життя, а пізніше названого найбільшим прозаїком 19 століття, автора творів «Посмертні записки Піквікського клубу»«Пригоди Олівера Твіста», «Ніколас Нікльбі», «Девід Копперфільд»

10 – Всесвітній день зернобобових (резолюція A / RES / 73/251 від 20 грудня 2018 року. 11 – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці

12 – Собор трьох святителів – Василя Великого, Іоанна Златоуста, Григорія Двоєслова

- День Червоної Руки (відзначається на рівні ООН з 2002 року як день пам’яті дітей-солдатів, яких втягують в участь у війнах і збройних конфліктах)

14 – День Святого Валентина

15 – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 180/2004 від 11 лютого 2004 року) щорічно в цей день
Стрітення Господнє

17 – 130 років від дня народження Йосипа Сліпого (Сліпий-Коберницький-Дичковський) (1892-1984), українського церковного та громадського діяча, патріарха УГКЦ, кардинала (з 1965 р.)

-Всесвітній день доброти

19 – 30 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила малий Державний герб України – тризуб

20 – День Героїв Небесної Сотні

-Всесвітній день соціальної справедливості. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/62/10 від 26 листопада 2007 року), який відзначається щорічно, починаючи з 2009 року

21 – Міжнародний день рідної мови. Проголошено Генеральною конференцією ЮНЕСКО у листопаді 1999 року і відзначається щороку з лютого 2000 року (резолюція 30-ї сесії ЮНЕСКО

24 – 90 років від дня народження Мішеля Жана Леграна (1932-2019) — джазового піаніста, диригента, аранжувальника, лауреата 5-ти премій «Греммі». Відомий як автор музики до мюзиклу «Шербурзькі парасольки»

25 – 135 років від дня народження Леся Курбаса (Олександр-Зенон Степанович) (1887–1937), українського режисера, актора, драматурга, публіциста, перекладача

26 – 220 років від дня народження Віктора Марі Гюго (1802–1885), французького письменника, публіциста, громадського діяча, представника французького реалізму, автора легендарного роману «Собор Паризької Богоматері»

27 – 120 років від дня народження Джона Ернста Стейнбека (1902–1968), американського письменника, автора романів «Подорожі з Чарлі в пошуках Америки», «На схід від Едему»

28 – 90 років від дня народження Юрія Йосиповича Богатикова (1932–2002), українського естрадного співака

29 – 230 років від дня народження Джоаккіно Антоніо Россіні (1792–1868), італійського композитора , який подарував світу 39 опер, а також багато красивих творів камерної музики. В Європі Россіні часто називають італійським Моцартом

 

БЕРЕЗЕНЬ

1 – Міжнародний день котів

– 95 років від дня народження Параски Плитки-Горицвіт (1927-1998), народної поетеси і художниці з с. Криворівні, авторки численних рукописних збірок, родом з с. Бистрець Верховинського району

2 – 140 років від дня народження Архипа Юхимовича Тесленка (1882–1911), наймолодшого класика української літератури, автора оповідань «За пашпортом», «Хуторяночка», «Немає матусі», «Поганяй до ями!», повісті «Страчене життя»

-140 років від дня народження Михайла Козоріса (1882-1937), прозаїка і публіциста, родом з м. Калуша. Репресований

-іменини Мар`яни

-День сірників

3 – Всесвітній день письменника

Відзначається згідно з рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу, який відбувся 12–18 січня 1986 р.

Всесвітній день дикої природи

4 – 170 років із дня смерті Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852), українського письменника, драматурга

5 – 195 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827–1893), українського поета, байкаря, журналіста

6 – Прощена неділя

7 – початок Великого посту

8 – Міжнародний жіночий день (Міжнародний день прав жінок і миру). Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/32/142 від 16 грудня 1977 року). Свято вже давно втратило політичне забарвлення і перетворився в торжество любові, вдячності і поваги до жінок
9 – День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), українського поета, художника, мислителя

10 – 235 років від дня народження Устима Якимовича Кармалюка (Кармелюк) (1787–1835), українського національного героя, керівника повстанського руху на Поділлі проти національного і соціального гніту в першій половині ХІХ ст.

12 – Міжнародний день сну

14 – День українського добровольця

-125 років від дня народження Василя Атаманюка (1897-1937), репресованого письменника, уродженця с. Яблунова Косівського району

15 – Всесвітній день прав споживача. Відзначається щорічно світовою спільнотою (з 15 березня 1983 р.) під егідою ООН

16 – 140 років від дня народження Христі (Христина Олексіївна) Алчевської (1882–1931), української письменниці, педагога, перекладача

17 125 років від дня народження Олеся Бабія (1897-1975), українського письменника, поета, літературознавця у США, родом з с. Середнє Калуського району, автор гімну ОУН «Зродились ми великої години»

-70 років від дня народження Юрія Винничука (1952), українського письменника, журналіста, уродженця м. Івано-Франківськ. Серед найвідоміших художніх творів –романи «Діви ночі»«Танґо смерті»«Аптекар»«Цензор снів»«Лютеція» та «Нічний репортер»

20 – Міжнародний день щастя

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES / 66 /281

Міжнародний день французької мови (ООН) і Міжнародний день Франкофонії (Міжнародна організація франкомовних країн. В даний час Франкофонія об’єднує 58 членів)

21 – Всесвітній день поезії

Відзначається щорічно відповідно до рішення 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 15.11.1999 р.

-Всесвітній день людей з синдромом Дауна

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A /RES /66 / 149

-Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 2142 (XXI)

-Міжнародний день лісів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES /67 /200

-Міжнародний день ляльок

22 Всесвітній день водних ресурсів. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/47/193 від 22 грудня 1992 року)
- День сорока мучеників Севастійських (сорок мучеників)
180 років від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка (1842–1912), українського композитора, піаніста, педагога, хорового диригента, музично-громадського діяча, етнографа
190 років із дня смерті Йоганна Вольфганга Ґете (1749–1832), німецького поета, мислителя, природознавця

23 – 180 років із дня смерті Стендаля (справж. – Анрі Марі Бейль) (1783–1842), французького письменника, автора роману «Червоне та чорне».

-іменини Галини

24 – Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Захід проводиться щорічно на ознаменування того, що у цей день у 1882 році доктор Роберт Кох відкрив туберкульозну бацилу
Відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 290/2002 від 22 березня 2002 року) щорічно в цей день

25 – Міжнародний день солідарності із жертвами рабства та трансатлантичної работоргівлі. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/62/122 від 17 грудня 2007 року)

– 155 років від дня народження Григорія Хомишина (1867-1947), станіславського греко-католицького єпископа 1904-1945 рр. Помер у київській тюрмі

27 – Міжнародний день театру. Відзначається щорічно з 1962 року. Заснований у 1961 році у Відні на ІХ конгресі Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО

28 – 430 років від дня народження Яна Амоса Коменського (1592–1670), чеського письменника, педагога-гуманіста, громадського діяча, автора книг «Велика дидактика», «Материнська школа», «Світ чуттєвих речей у картинках»

30 – День Теплого Олекси

31 – 140 років від дня народження Корнія Івановича Чуковського (справж. прізв. – Микола Васильович Корнєйчуков) (1882–1969), російського письменника, автор дитячих творів, літературознавця, критика, перекладача

- 290 років Франца Йозефа Гайдна (1732 – 1809)– основоположника жанрів: симфонія, струнний квартет і соната для клавіру. Автор мелодій, які лягли в основу гімнів Австро-Угорщини і Німеччини.

КВІТЕНЬ

1 – День сміху, неофіційне свято, відзначається за традицією
Міжнародний день птахів. У 1906 р. підписано Міжнародну Конвенцію про охорону птахів
2 – Всесвітній день поширення інформації щодо проблем аутизму. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/62/139 від 18 грудня 2007 р.)

4 – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності щодо розмінування. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/60/97 від 8 грудня 2005 р.)

5 – 140 років від дня народження В’ячеслава Казимировича Липинського (1882–1931), українського історика, громадсько-політичного діяча, філософа, публіциста

-50 років від дня народження Любомира Стринаглюка (1972), письменника, поета, літературознавця, журналіста, публіциста, громадського діяча, автора поетичних збірок «Медовий кумир», «Бентежні видива» та публіцистичної книги «Знаки часу Розпізнавання», яка при перевиданні отримала назву «Знаки часу. Розпізнавання. Небезпечні символи для нашої віри». Її продовженням стало видання під назвою «Знаки часу. Тлумачення»

6 – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

7 – Всесвітній день здоров’я. У цей день у 1948 р. набув чинності Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHA /A.2/ Res.35)
Благовіщення Пресвятої Богородиці

10 – 400 років від дня смерті Петра Конашевича-Сагайдачного (р.н. невідомий –1622), видатного українського політичного і культурного діяча
85 років від дня народження Белли (Ізабелла) Ахатівни Ахмадуліної (1937–2010), російської поетеси, перекладачаЛітературознавці називають її найбільшим ліриком XX століття.
11
 – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів. Пам’ятна дата, що відзначається, за ініціативою ООН, щорічно
12 – Міжнародний день польоту людини в космос. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/65/271 (пр. рез. A/65/L.67) від 7 квітня 2011 р.) Відзначають щорічно на міжнародному рівні в ознаменування початку космічної ери для людства
Всесвітній день авіації і космонавтики. Відзначається за рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ) щорічно
-570 років від дня народження Леонардо да Вінчі (1452-1519), італійського художника і вченого, винахідника, письменника, музиканта, одного з найбільших представників мистецтва Високого Відродження

16- День довкілля

Відзначається щорічно в третю суботу квітня відповідно до Указу Президента України № 855/98 від 06.08.1998 р.

17 – вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)

18 – Міжнародний день пам’яток і визначних місць. Заснований Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) при ЮНЕСКО. Відзначається з 1984 р.
День пам’яток історії та культури. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 1062/99 від 23 серпня 1999 р.) щорічно

20 Міжнародний день китайської мови

21 – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

22 – Міжнародний день Матері-Землі. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/63/278 від 22 квітня 2009 р.)

-315 років від дня народження Генрі Філдінга (1707–1754), англійського романіста, драматурга, публіциста, автора роману «Історія Тома Джонса, знайди»

23 – Всесвітній день книги і авторського права. Відзначається згідно з резолюцією (3.18), прийнятою на 28-й сесії ЮНЕСКО 15 листопада 1995 р.
24 – Великдень

25 – 115 років від дня народження Миколи Петровича Трублаїні [справж. – Трублаєвський (1907–1941)], українського письменника, автора повісті «Шхуна «Колумб», науково-фантастичного роману «Глибинний шлях»

26 – День Чорнобильської трагедії (1986)
Міжнародний день інтелектуальної власності. Запроваджено Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) у вересні 2000 р.

28 – Всесвітній день охорони праці. Проголошено Міжнародною організацією праці (МОП). Відзначається з 2003 р.
День охорони праці. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 685/06 від 18 серпня 2006 р.) щорічно

- 200 років від дня народження Юрія Івановича Шкрібляка (1822-1884), народного майстра гуцульської різьби та інкрустації, родом з с. Яворова Косівського району

29 – Всесвітній день споріднених міст. Відзначається щорічно, в останню неділю квітня, за рішенням Всесвітньої федерації споріднених міст (ВФСМ)

Міжнародний день танцю

30 – Міжнародний день джазу

 

ТРАВЕНЬ

1 – Свято весни і праці

1–2 День міжнародної солідарності трудящих. Встановлено конгресом ІІ Інтернаціоналу (Париж, 14–21 липня 1889 р.). Святковий день (ст. 73 Кодексу законів про працю)

2 – 120 років від дня народження Алана Маршалла (1902–1984), австралійського письменника, автор книг «Я вмію стрибати через калюжі», «Шепіт на вітрі»

3 – Всесвітній день свободи преси. Відзначається за рішенням Генеральної Асамблеї ООН (A/DEС/48/432 від 20 грудня 1993 р.) щорічно
День Сонця. Запроваджено у 1994 р. Міжнародним товариством сонячної енергії (МТСЕ)

4 – День боротьби з цькуванням (Організація Об’єднаних Націй визнала епідемію залякування і цькування, яка буквально захоплює школи, і в 2012 році оголосила 4 травня – U.N. Anti-Bullying Day. У цей день в навчальних закладах рекомендується проводити кампанії «Година проти ненависті»)

5 – Міжнародний день акушерства

115 років від дня народження Ірини Вільде [справж. – Дарина Дмитрівна Полотнюк (1907–1982)], української письменниці, лауреатка Шевченківської премії (1965), авторка книги «Сестри Річинські»

6 - День Великомученика Георгія Побідоносця

8–9 – Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни. Відзначають за рішенням Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/59/26 від 22 листопада 2004 р.) щорічно

-День пам’яті та примирення

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 169/2015 від 24.03.2015 р.

-Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Відзначається щорічно в день народження Анрі Дюнана (1828–1910), засновника Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

День матері

9 – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 315-VIII від 09.04.2015 р.

15 – Міжнародний день родини (сім’ї). Відзначається за рішенням Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/47/237 від 20 вересня 1993 р.) щорічно

-День пам’яті жертв політичних репресій

-165 років від дня народження Андрія Яковича Чайковського (1857–1935)], українського письменника, громадського діяча, автора книги «Сагайдачний», оповідання «Олюнька», «За сестрою»

17 100 років від дня народження Анатолія Андрійовича Дімарова (1922), українського письменника, лауреата Шевченківської премії (1981) за роман «Біль і гнів»

18 – Міжнародний день музеїв. Відзначається щорічно за рішенням ХІ Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв, що відбулась у травні 1977 р.

110 років від дня народження Вадима Миколайовича Собка (1912–1981), українського письменника, лауреата Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка (1975) за роман «Лихобор»
100 років від дня народження Василя Семеновича Корпанюка (1922-2004), гуцульського художника-різьбяра, родом з с. Яворова Косівського району

- День мучениці Ірини

20 – Всесвітній день бджіл (В цей день в 1734 році народився Антон Янша, піонер бджільництва. Метою міжнародного дня є визнання ролі бджіл та інших запилювачів для здорової екосистеми)

21 – День Європи. Відзначається згідно з Указом Президента України (№ 339/03 від 19 квітня 2003 р.) щорічно, у третю суботу травня
День науки. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 145/97 від 14 лютого 1997 р.) щорічно, у третю суботу травня

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. Відзначається за рішенням Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/ 57/249 від 20 грудня 2002 р.) щорічно

-День апостола та євангеліста Іоанна Богослова

22 – День пам’яті жертв політичних репресій. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 431/07 від 21 травня 2007 р.) щорічно у третю неділю травня

Міжнародний день біологічного різноманіття. Відзначається за рішенням Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/ 55/201 від 20 грудня 2000 р.)
- День Миколи Весняного

-Міжнародний день біологічного різноманіття

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES /55/201

-День перепоховання (1861) праху Тараса Григоровича Шевченка, українського поета, художника, мислителя на Чернечій горі, поблизу Канева

-115 років від дня народження Костя Вагилевича (1892-1974), поета, педагога, автора поетичних збірок „Україна непоборна” та „Триєдиність”, родом з с.Ясень Рожнятівського району

23 – День Героїв

24 День слов’янської писемності і культури. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 1096/04 від 17 вересня 2004 р.) щорічно
- День Рівноапостольних Кирила і Мефодія
110 років від дня народження Михайла Панасовича Стельмаха (1912–1983), українського письменника, автор романів «Велика рідня», «Дума про тебе», «Хліб і сіль»

25 - День зниклих безвісти дітей. Проводиться з 2002 р. у країнах Європейського союзу з ініціативи Європейського центру зниклих і таких, що піддалися сексуальному насиллю, дітей

26 – 65 років від дня народження Богдана Михайловича Бенюка (1957), відомого українського актора театру та кіно, антрепренера, політика, родом з с.Битків Надвірнянського району

28 – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 563/99 від 25 травня 1999 р.) щорічно, в останню суботу травня

29 – Міжнародний день миротворців ООН. Відзначається за рішенням Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/57/129 від 11 грудня 2002 р.)

30 – 150 років від дня народження Костянтини Малицької (1872-1947), поетеси, вчительки, родом з с. Кропивник Калуського району

65 років від дня народження Оксани Володимирівни Білозір (1957), української співачки, політичного діяча

31 – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. Проводиться за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я (Резолюція 42.19 42-ї сесії ВООЗ від 17 травня 1989 р.)
-Всесвітній день блондинок

-70 років від дня народження Галини Петрівни Христан (1952), письменниці, бібліотекаря, члена Національної спілки письменників України, родом з с.Саджавка Надвірнянського району

 

ЧЕРВЕНЬ

1 – Міжнародний день захисту дітей. Свято встановлено у 1949 р. ухвалою Ради Міжнародної демократичної федерації жінок
День захисту дітей. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 568/98 від 30 травня 1998 р.) щорічно

Міжнародний день батьків

85 років від дня народження Колін Маккалоу (1937-2015), австралійської письменниці, яка прославилася завдяки роману «Ті, що співають у терні»»

2 – Вознесіння Господнє

85 років від дня народження Богдана Михайловича Бойка (1937–2000), українського письменника, уродженця с. Діброва Рогатинського району

3 – Всесвітній день велосипедистів

– іменини Костянтина і Олени

4 – Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії. Проголошено Надзвичайною спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/ES-7/8 від 19 серпня 1982 р.)

5 – Всесвітній день навколишнього середовища. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/2994 (ХХVІІ) від 15 грудня 1972 р.)

6 – День журналіста. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 251/94 від 25 травня 1994 р.) щорічно

8 – Всесвітній день океанів. Проголошено на Всесвітньому саміті ООН 8 червня 1992 р. Офіційно визнано 5 грудня 2008 р. в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН

9 – День друзів

10 – День морозива

12 – День Святої Трійці

14 – Всесвітній день донора. Проголошено Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ)

16 – День свіжих овочів

17 – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/49/115 від 19 грудня 1994 р.)
19 – День медичного працівника. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 281/94 від 3 червня 1994 р.) щорічно, у третю неділю червня

-День батька (третя неділя червня)

20 – Всесвітній день біженців. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/55/76 від 4 грудня 2000 р.)
21290 років від дня народження Йоганна Крістофа Фрідріха Баха (1732–1795), німецького композитора

- 60 років від дня народження Віктора Робертовича Цоя (1962-1990), поета, автора-виконавця, композитора, гітариста, соліста групи «Кіно»

22 – День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Початок німецько-радянської війни (1941)

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1245/2000 від 17.11.2000 р.

-65 років від дня народження Павла Миколайовича Зіброва (1957), українського співака, композитора

23 – Міжнародний день вдів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES /65 /189

- 170 років із дня смерті Карла Павловича Брюллова (1799–1852), російського художника

26 – День молодіжних та дитячих громадських організацій. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 599/2008 від 27 червня 2008 р.); із змінами внесеними згідно з Указом Президента України (№ 600/2011 від 24 травня 2011 р.) щорічно, в останню неділю червня
Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/42/112 від 7 грудня 1987 р.)
Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/52/149 від 12 грудня 1997 р.)
28 – День Конституції України. У цей день у 1996 р. Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави, і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний Закон України – Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства. Вважається святковим неробочим днем (ст. 73 Кодексу законів про працю)

-445 років від дня народження Пітера Пауля Рубенса (1577–1640), фламандського живописця
310 років від дня народження Жан-Жака Руссо (1712–1778), французького філософа, просвітителя, письменника-енциклопедиста, мислителя епохи Просвітництва, батька «сентименталізму».

-155 років від дня народження Луїджі Піранделло (1867–1936), італійського письменника, драматурга, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1934)

30 – 115 років від дня народження Романа Осиповича Шухевича (1907–1950), українського військового та політичного діяча, генерала-хорунжого УПА

-100 років від дня народження Марти Гай (1922-2003), письменниці, учасниці національно-визвольних змагань з 1939 р., авторки автобіографічного роману «Дорога» (1992), книг «Свіча» (1995), «Ярослав Осмомисл» (1998), «Антропологія духа» (2002), «Українка» (2002). Проживала і похована у смт Бурштин

 

ЛИПЕНЬ

1 – День архітектури України. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 456/95 від 17 червня 1995 року) щорічно

2 – Всесвітній день собак

6 – Всесвітній день поцілунку

7 – Різдво пророка Іоанна Хрестителя. День Івана Купала

-День працівника природно-заповідної справи. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 629/2009 від 18.08.2009 р.

135 років від дня народження Марка Захаровича Шагала (1887–1985), російського та французького художника

8 – День родини. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 1209/2011 від 30 грудня 2011 року) щорічно

-115 років від дня народження Олега Ольжича [справж. – Олег Олександрович Кандиба (1907–1944)], українського поета, письменника, науковця, археолога, політичного діяча

10 – День рибалки. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 464/95 від 22 червня 1995) щорічно, у другу неділю липня

11 – Всесвітній день шоколаду

12 – День Святих апостолів Петра і Павла

-65 років від дня народження Богдана Михайловича Кучера (1957), івано-франківського журналіста, поета, композитора і співака, родом з с.Діброва Рогатинського району

14 – 150 років від дня народження Левка Бачинського (1872-1930), громадського діяча, адвоката, віце-президента ЗУНР, родом з с. Серафинці Городенківського району

-125 років від дня народження Мирослава Ірчана (1897-1937), письменника і драматурга, родом з с.П’ядики Коломийського району. Репресований

16 – У цей день Верховною Радою УРСР було прийнято Декларацію про державний суверенітет України (№ 55-XII вiд 16 липня 1990 року)
85 років від дня народження Ади Миколаївни Роговцевої (Роговець) (1937), відомої української актриси театру і кіно

24 – День Святої рівноапостольної княгині Ольги
220 років від дня народження Александра Дюма (Дюма-батько) (1802–1870), французького письменника, автора пригодницьких романів та історичних драм. Відомий своїми творами «Граф Монте-Крісто» і «Три мушкетери».

-55 років від дня народження братів Дмитра та Віталія Капранових (1967), українських письменників, видавців

28 – День Української Державності

-День рівноапостольного князя Володимира Великого – хрестителя Київської Русі
- День хрещення Київської Русі – України. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 668/2008 від 25 липня 2008 року) щорічно

 

СЕРПЕНЬ

2 – День пророка Іллі

12 День молоді. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№333/2021)

14 – Перший спас (Маковія)

День археолога. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 694/2008 від 6 серпня 2008 року) щорічно

-155-річний ювілей Джона Голсуорсі (1867-1933), англійського письменника, лауреата Нобелівської премії за роман «Сага про Форсайтів»

-65 років від дня народження Ярослава Ткачівського (1957), поета, прозаїка, пісняра і гумориста, сатирика і журналіста, члена Національної спілки письменників України
16 – 60 років від дня народження Юрія Романовича Іздрика (1962), прозаїка, засновника і видавця часопису „Четвер”, уродженця м.Калуша

19 – Преображення Господнє (Яблучний Спас або Другий Спас)
День пасічника. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 815/97 від 15 серпня 1997 року) щорічно
- 120 років від дня народження Олеся (Олександр) Васильовича Донченка (1902–1954), українського письменника, казкаря, автора творів: «Золота медаль», «Море відступає», «Карборундовий камінь»

21 – Міжнародний день пам’яті і пам’яті жертв тероризму (прийнятий ООН 27 жовтня 2017 року)

22 – 160 років від дня народження Клода Ашіля Дебюссі (1862–1918), французького композитора

23 День Державного Прапора України. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 987/2004 від 23 серпня 2004 року), зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України (№ 602/2009 від 7 серпня 2009 року) щорічно

-155 років від дня народження Осипа Семеновича Маковея (1867-1925), українського поета, філолога

24 – День Незалежності України (1991)
- 85 років від дня народження Ніни Леонідівни Бічуї (Бічуя) (1937), української письменниці, авторка книг «Дрогобицький звіздар», «Повісті», «Квітень у човні», «Родовід», «Бенефіс», «Десять слів поета» та книжок для дітей — «Канікули у Світлогорську», «Шпага Славка Беркути»

-75 років від народження бразильського письменника, поета Пауло Коельо, автора бестселеру «Алхімік», «Біля ріки Ріо-П’єдра сіла я й заплакала», «Книга Воїна Світла», «Одинадцять хвилин»

25 130 років від дня народження Степана Тудора (справж. – Степан Йосипович Олексюк) (1892–1941), українського письменника, літературознавця, громадського діяча,

27 – 120 років від дня народження Юрія Івановича Яновського (1902–1954), українського письменника, автора романів «Майстер корабля», «Вершники», «Жива вода»

Річниця від дня народження Івана Яковича Франка (1856-1916), видатного українського письменника, поета, вченого і громадсько-політичного діяча

28 – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста)

29 – 160 років від дня народження Моріса Полідора Марі Бернара Метерлінка (1862–1949), бельгійського письменника, драматурга, есеїста, лауреата Нобелівської премії (1911)

30 – 100 років від дня народження Павла Прокоповича Глазового (1922–2004), українського поета, гумориста

-70-річчя від дня народження Івана Михайловича Гавриловича (1952), івано-франківського поета і журналіста, кореспондента газети «Галичина», уродженця Делятина

 

ВЕРЕСЕНЬ

1 – День знань. Офіційно День знань було затверджено Верховною Радою СРСР 1 вересня 1984 року
- Початок Другої світової війни (1939)

-75 років від дня народження Миколи Петровича Мозгового (1947-2010), українського композитора, естрадного співака

5 – День благодійності

- 205 років від дня народження Олексія Костянтиновича Толстого (1817-1875), автор романів «Ходіння по муках», «Хліб», казки «Золотий ключик, або пригоди Буратіно»

6 – 125 років від дня народження Івана Кіндратовича Микитенка (1897–1937), українського письменника, автор творів «Вуркагани», «Брати»

7 – Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба (резолюція ООН A/74/381 від 19 грудня 2019)

8 – Міжнародний день письменності. Відзначається згідно з Резолюцією 1.441, 14-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО щорічно
Міжнародний день солідарності журналістів. Це свято було засновано у 1958 р. у Бухаресті, на IV конгресі Міжнародної організації журналістів

-День дизайнера-графіка

-Міжнародний день краси

10 – День фізичної культури і спорту. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 340/94 від 29 червня 1994 року) щорічно, у другу суботу вересня
День українського кіно. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 52/96 від 12 січня 1996 року) щорічно, у другу суботу вересня

11 – Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана

160 років від дня народження О’Генрі (справж. – Уїльям (Вільям) Сідні Портер) (1862–1910), американського письменника, майстра короткого оповідання, що відрізняється тонким гумором і несподіваною розв’язкою.

Міжнародний день дерунів

12 130 років від дня народження Юрія Івановича Корпанюка (1892–1977), українського майстра різьблення по дереву

15 – Міжнародний день демократії. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/62/7 від 8 листопада 2007 року)

-День народження GOOGLE

16 – Міжнародний день збереження озонового шару. Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/49/114 від 19 грудня 1994 року) у пам’ять про день в 1987 році, коли було підписано Монреальський протокол по речовинах, що руйнують озоновий шар

17 – День винахідника і раціоналізатора. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 443/94 від 16 серпня 1994 року) щорічно, у третю суботу вересня
День рятівника. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 830/2008 від 12 вересня 2008 року) щорічно

18 – День працівника лісу. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 356/93 від 28 серпня 1993 року) зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України (№ 885/2008 від 1 жовтня 2008 року) щорічно, у третю неділю вересня

19 – 80 років від дня народження Євгена Федоровича Станковича (1942), українського композитора

-День народження смайлика

-Міжнародний день батька

21 – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста)
- Міжнародний день миру. Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/55/282 від 7 вересня 2001 р.)
190 років із дня смерті Вальтера Скотта (1771–1832), англійського та шотландського письменника, автора твору «Айвенго»

- 75 років від народження американського письменника, «короля жахів», Стівена Едвіна Кінга, автор серії книг «Темна вежа», творів «Команда скелетів», «Прокляття параноїка»

23 – 150 років від дня народження Соломії Амвросіївни Крушельницької (1872–1952), української оперної співачки

25 – 90 років від дня народження Анатолія Борисовича Солов’яненка (1932–1999), українського співака, громадського діяча

27 – Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього
Всесвітній день туризму. Свято затверджено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації 1979 р.
День туризму. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 1047/98 від 21 вересня 1998 року) щорічно

29 – Всесвітній день моря

-475 років від дня народження іспанського письменника, поета Мігеля де Сервантеса Сааведри (1547-1616). Його роман «Хитромудрий ідальго Дон Кіхот Ламанчський» став найбільшим твором епохи Відродження

-День ангела Людмили

30 – День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії
Всеукраїнський день бібліотек. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 471/1998 від 14 травня 1998 року) щорічно
День усиновлення. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України (№ 1088/2008 від 27 листопада 2008 р.) щорічно

 

ЖОВТЕНЬ

Міжнародний день музики. Відзначається щороку за рішенням Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО з ініціативи Д. Шостаковича

-Міжнародний день людей похилого віку. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES /45 /106

-День ветерана. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1135/2004 від 24.09.2004 р.

-День працівників освіти. Відзначається щорічно в першу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України № 513/94 від 11.09.1994 р.

Міжнародний день боротьби проти насилля. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 61 / 2715

5 – Всесвітній день учителя. Відзначається щорічно в ознаменування річниці підписання Рекомендації ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці щодо становища вчителів

День працівників освіти

8 – День юристаВідзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1022/97 від 16.09.1997 р.

9 - День художника. Відзначається щорічно в другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України № 1132/98 від 09.11.1998 р.

Міжнародний день поштової служби. Відзначається щорічно в річницю заснування Всесвітнього поштового союзу (1874 р., м. Берн, Швейцарія; UPU /

10 – Всесвітній день охорони психічного здоров’я. Відзначається щорічно з 1992 р. за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров’я ВООЗ
75 років від дня народження Ніни Митрофанівни Матвієнко (1947), української співачки

11 – Міжнародний день дівчатокВсесвітній день боротьби з ожирінням (Відзначають з 2015 року. Свято організоване Всесвітньою федерацією ожиріння – некомерційним органом, який має офіційні відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Мета полягає в тому, щоб «спрямовувати глобальні зусилля по скороченню, запобігання та лікування ожиріння»

– 80 років від дня народження Володимира Олександровича Яворівського (1942-2021), українського письменника, публіциста, видатного громадсько-політичного діяча

350 років від дня народження Пилипа Орлика (1672-1742), автора першої Української Конституції (1710).

12 – 85 років від дня народження Степана Ільковича Хмари (1937), українського політичного діяча, правозахисника

13 – Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 64 / 200

-Всесвітній день яйця

14 Покрова Пресвятої Богородиці

День захисника України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 806/2014 від 14.10.2014 р.

День українського козацтва. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 966/99 від 07.08.1999 р.

17 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 / 196

-75 років від дня народження Орисі Яхневич (1947), поетеси, авторки багатьох віршованих збірок, члена Національної спілки письменників України, родом з с. Семенівки Городенківського району

18 – 95 років від дня народження Михайла Павловича Фіґоля (1927–1999), українського художника, мистецтвознавця

19- День пам’яті Святого Апостола Фоми

20 – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 42/2005 від 17.01.2005 р.

-День кухаря

21 – День яблука (або в найближчі до цього дня вихідні 22-23)

24 – День Організації Об’єднаних Націй. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 2782 (XXVІ)

-Всесвітній день інформації щодо розвитку. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 3038 (ХХVІІ)

140 років від дня народження Імре (Еммеріх) Кальмана (1882–1953), угорського композитора

28 – 240 років від дня народження Нікколо Паганіні (1782–1840), італійського скрипаля, композитора, твори якого вважаються безцінним надбанням і сьогодні звучать у багатьох концертних холах, збираючи аншлаг.

 

ЛИСТОПАД

1 – День державності на західноукраїнських землях

Вшанування всіх святих і поминання померлих

3 – 60 років від дня народження Ірен Віталіївни Роздобудько (1962), української письменниці, сценаристки, ілюстратори, авторки романів «Тут і тепер», «Прилетіла ластівочка», «Метелик не кричить»

-50 років від дня народження Лесі Шмигельської (1972), поетеси, членкині НСПУ, лавреатки літературних премій: ім. М. Підгірянки (2015), В. Стефаника (2018), А. Криловця (2020), Я. Дорошенка (2020), заступниці голови Рожнятівської районної літстудії «Горгани», авторки восьми поетичних збірок, народилася і працює в с. Камінь Рожнятівського району

4 – 80 років від дня народження Дмитра Юсипа (1942), літературного критика з Івано-Франківська, автора багатьох книг, члена Національної спілки письменників України, автора книг «Вогонь Світлодара», «При світлі слова», «Микола Федюшка-Євшан, Нарис життя і творчості», «Корона і вінок терновий» та ін.

6 – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 56 / 4

7 – 105 років від дня народження Миколи Романовича Варенні (1917–2001), українського живописця, графіка

- День великомученика Димитрія Солунського

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 від 30.12.2011 р.

День книги рекордів Гіннеса

150 років від дня народження Богдана Сильвестровича Лепкого (1872–1941), українського письменника, педагога, перекладача, літературознавця, художника, автора циклу романів «Мазепа», повістей Сотниківна», пісні «Чуєш, брате мій» яка стала народною, книг для дітей

12 – Всесвітній День боротьби з пневмонією

13 – Міжнародний день сліпих. Відзначається щорічно відповідно до рішення ВООЗ

14 – Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 61 / 225

-Міжнародний день логопеда

-115 років виповнюється з дати народження всесвітньо відомої дитячої шведської письменниці Астрід Ліндгрен (1907-2002). Набула популярності завдяки книжкам «Карлсон, який живе на даху» і тетралогії про Пеппі Довга панчоха.

15 – 110 років від дня народження Андрія Самійловича Малишка (1912–1970), українського поета

16 Міжнародний день толерантності. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 51 / 95

-День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 667/94 від 11.11.1994 р.

-Всесвітній день гудзиків

17 – День студентаВідзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 659/99 від 16.06.1999 р.

20 – Всесвітній день дитиниВідзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 836 (ІХ)

- День працівників сільського господарства. Відзначається щорічно у третю неділю листопада відповідно до Указу Президента України № 428/93 від 07.10.1993 р.

21 – Собор Архістратига Михаїла
Всесвітній день телебаченняВідзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 51 / 205

22 – День Свободи

24 – День пам’яті жертв голодомору

25 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 54 / 134

-День сина

26 – День Святителя Іоанна Златоуста

-День пам’яті жертв голодоморів. Відзначається щорічно у четверту суботу листопада відповідно до Указу Президента № 1310/98 від 26.11.1998 р.

-75-річчя голодомору на Західній Україні (1947)

30 – День домашніх тварин

-355 років від дня появи на світ Джонатана Свіфта (1667-1745), англійського прозаїка,сатирика, публіциста, автора книги «Мандри Гулівера»

-75 років від дня народження Катерини Вакулівни Мотрич (1947), українського прозаїка, автора творів: «Соняхи», «Час найкоротшої тіні», «Перед храмом любові та болю», «Звізда полин», Молитва до Мови, молитва до України

 

ГРУДЕНЬ

Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Відзначається щорічно з ініціативи ВООЗ, відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 43 / 15

День працівників прокуратуриВідзначається щорічно відповідно до Указу Президента № 1190/2000 від 02.11.2000 р.

День ангела Романа і Романи

2 – Міжнародний день боротьби за скасування рабстваВідзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 317 (IV)

85 років від дня народження Петра Ільковича Осадчука (1937–2014), українського поета, перекладача, літературного критика, громадсько-політичного діяча, родом з с. Острівця Городенківського району

3 – Міжнародний день інвалідівВідзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 / 3
300 років від дня народження Григорія Савича Сковороди (1722–1794), українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, музиканта, автора філософських трактатів про пізнання Бога і себе, які видані після його смерті

-125 років від дня народження Андрія Васильовича Головка (1897–1972), українського письменника, лауреата Шевченківської премії (1969), автора творів «Пилипко», «Червона хустина», «Мати»

-75 років від дня народження Миколи Близнюка (1947), поета, лауреата літературної премії ім. Т. Мельничука, автора книг «Чугайстрова криниця» (1996), «Олекса Довбуш» (1999), «Дятлику-ковалику» (2004), «Вухатий мандрівник» (2007), «Добрий чарівник» (2009), «Дві поеми» (2011), «Всі ми любимо співати» (2012), «Наймиліший край» (2014), уродженця з с. Старі Кути Косівського району

4 – Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста

5 – Міжнародний день волонтерівВідзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 40 / 212

6 – День Збройних Сил УкраїниВідзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України № 3528-ХІІ від 19.10.1993 р.

7 – День пам’яті Святої Великомучениці Катерини
День місцевого самоврядуванняВідзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1250/2000 від 25.11.2000 р.

9 – Міжнародний день боротьби з корупцієюВідзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 58 / 4
День благодійництва

10 – Міжнародний день прав людиниВідзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 423 (V)

-Всесвітній день футболу

11 – Міжнародний день гірВідзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 57 / 245

13 – День пам’яті Святого Апостола Андрія Первозванного

- 225 років від дня народження Генріха Гейне (1797–1856), німецького поета, публіциста

145 років від дня народження Миколи Дмитровича Леонтовича (1877–1921), українського композитора, хорового диригента, фольклориста, музично-громадського діяча, педагога

14 – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 945/2006 від 10.11.2006 р.

15 – Міжнародний день чаю

17 – День пам’яті Святої Великомучениці Варвари

18 – Міжнародний день мігрантівВідзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 55 / 93
130 років від дня народження Миколи Гуровича Куліша (1892–1937), українського драматурга, автора п’єс «Народний Малахій», «Мина Мазайло»

19 - День пам’яті Святого Миколая Чудотворця
День адвокатури

20 – Міжнародний день солідарності людей
21 – День народження кросворду

- 105 років від дня появи на світ Генріха Белля (1917-1985), німецького прозаїка-класика, «Де ти був, Адаме?», «Більярд о пів на десяту», «Очима клоуна», «Груповий портрет з дамою»

22 Свято Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці

24 – 85 років від дня народження В’ячеслава Максимовича Чорновола (1937–1999), українського політика, журналіста, публіциста

-75 років від дня народження Зої Слободян (1947), івано-франківської співачки і художниці, члена НСХУ (1999), Заслуженої діячки культури України (2007)

25 – Різдво Христове (за григоріанським календарем)

-95 років від дня народження Олеся (Олександра) Павловича Бердника (1927–2003), українського письменника, фантаста, мислителя, правозахисника, громадсько-політичного діяча, автора романів «Зоряний корсар», «Вогнесміх», «Лабіринт Мінотавра», «Діти безмежжя»

31 – 145 років від дня народження Гната Мартиновича Хоткевича (1877–1938), українського письменника, актора, мистецтвознавця, режисера, бандуриста, композитора, автора творів «Камінна душа», «Житє», «Гуцульські образки»

 

Книги-ювіляри

 • «Посмертні записки Піквікського клубу» (185 років) Ч. Діккенс. Це перший роман англійського письменника, який відображає звичаї старої Англії і різноманіття темпераментів. Твір вийшов у світ в 1837 році. Судячи з записками автора, Діккенс і не підозрював про те, що створює велике і безсмертний твір
 • «Джен Ейр» (175 років) Шарлотта Бронте. Перша публікація роману відбулася в 1847 році. Книга з перших днів заслужила любов читачів і схвальні відгуки критиків. Не дивно, що і сьогодні «Джен Ейр» залишається одним з найпопулярніших творів світової класики
 • «Хатина дядька Тома» (170 років) Гарріет Бічер-Стоу. Роман став одним із бестселерів XIX століття, другою за кількістю продажів книгою після Біблії. Вважається, що він сприяв зростанню руху аболіціоністів у 50-x роках XIX століття. Через три роки після публікації його вже називали «найпопулярнішим романом нашого часу»
 • «Пані Боварі» (165 років) Гюстав Флобер. Незважаючи на досить примітивний сюжет,
 • роман рясніє барвистими деталями і незвичайною формою подачі сюжетної лінії. Автор книги відомий своїм прагненням довести будь-який свій твір до ідеального стану. «Пані Боварі» займає почесне місце в списку найбільш значущих творів світової літератури
 • «Знедолені» (160 років) В. Гюго. Роман-епопея визнаний світовою громадськістю апофеозом усієї творчості французького класика і одним з найбільш значущих романів XIX століття. Перша публікація відбулася в 1862 році. Роман перекладений багатьма мовами і є невід’ємною частиною шкільної програми в багатьох країнах
 • «Пер Гюнт» (155 років) Г. Ібсен. П’єса була опублікована в 1867 році. Спочатку твір справив неоднозначне враження, викликавши негативні відгуки критиків. Але згодом відбулося переосмислення п’єси, в результаті чого драма Генріка Ібсена в 5 діях зайняла почесне місце в списку літературної класики
 • «Навколо світу за 80 днів» (150 років) Ж. Верн. Культовий роман французького письменника розповідає про подорожі флегматичного жителя Туманного Альбіону і його слуги. Твір був написаний і опубліковано в 1872 році
 • «Принц і жебрак» (140 років) М. Твен. Історичний роман у іронічному форматі оповідає про недоліки і безглуздостях недосконалою англійської державної і судової системи XVI століття
 • «Людина-невидимка» (125 років) Г. Д. Уелс. У романі, опублікованому в 1897 році, описана доля англійського вченого, який винайшов апарат, який робить людину невидимою. Твір викликав неоднозначне враження — надто багато скептицизму з боку інших вчених. Проте, сьогодні цей твір по праву можна назвати класикою зарубіжної літератури
 • «Русалка Дністрова» (185 років). Альманах, виданий членами «Руської трійці» 1837 р.
 • «Собака Баскервілів» (120 років) А. К. Дойль. Детективна повість англійського письменника вперше публікувалася в 1902 році. Твір по праву займає почесне місце в списку кращих детективних романів усіх часів
 • «Старий і море» (70 років) Е. Хемінгуей. Повість американського письменника вийшла в світ в 1952 році. Це останній твір Хемінгуейя, опубліковане за його життя, яке розповідає про старого рибалку і його боротьбі з гігантським Марлін
 • «Вино з кульбаб» (65 років) Р. Д. Бредбері. Повість вперше видана в 1957 році. Це геніальний твір, який виділяється на тлі творчості письменника. Багато в чому це автобіографічна книга
 • «Слово о полку Ігоревім» (835 років). Найбільший твір було написано приблизно в 1185 році або 1-2 роками пізніше. Переоцінити значення цього твору для української культури неможливо
 • «Попелюшка, або Кришталева туфелька», «Кіт у чоботях», «Синя борода», «Казки матінки Гуски, або Історії і казки минулих часів з повчаннями», «Хлопчик-мізинчик» – все це твори великого французького казкаря Шарля Перро , написані в 1697 році. У 2022 році літературна громадськість відзначить 325 день народження відомих казок
 • «Король-жабеня, або Залізний Генріх», «Білосніжка», «Рапунцель» (210 років) – знамениті казки Братів Грімм виховали не одне покоління дітей
 • «Нове вбрання короля» (185 років). Чудова казка данського письменника Ганса Християна Андерсена, написана в 1837 році
 • «Казка про Кролика Пітера» (120 років). Чарівні казки Беатріс Поттер – це своєрідна класика, полюбився не тільки дітям, а й дорослим
 • «Чудова подорож Нільса з дикими гусьми» (115 років) Сельма Лагерлеф розповідає дивовижну історію про неймовірні пригоди, нові знайомства та істинної дружбі
 • «Хоббіт, або Туди і назад» (85 років) Д. Р. Р. Толкієна. Повість англійського письменника вперше публікувалася в 1937 році. Сьогодні цей твір є справжньою класикою дитячої літератури

Ювілей книги — це відмінний привід познайомитися з великим твором літературного мистецтва або можливість знову пережити забуті історії.

                 Указом Президента України День молоді віднині буде відзначатися щорічно 12 серпня, в Міжнародний день молоді.


 Уряд прийняв розпорядження про перенесення робочих днів-2022 https://medoc.ua/blog/urjad-prijnjav-rozporjadzhennja-pro-perenesennja-robochih-dniv-2022

Норми тривалості робочого часу https://buhgalter.com.ua/dovidnik/normi-robochogo-chasu/normi-trivalosti-robochogo-chasu-na-2022-rik/
Як розрахувати бюджет робочого часу дивіться тут https://pidru4niki.com/12631113/ekonomika/rozrahunok_byudzhetu_robochogo_chasu.
Успішного планування! 


                                                                                 Список рекомендованих джерел :

https://nlu.org.ua/calendar_dat.php 

Українські книги - ювіляри 2022 року  https://biblioteka-franko.od.ua/novosti/ukra%D1%97nski-pismenniki-yuvilyari-2022-roku-czmb-im-franka.html

https://lib.if.ua/prof/?p=2846

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&year=2022

https://uk.wikipedia.org/wiki/2022_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2021/10/2022.html

https://lukl.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/08/dati_2022.pdf Посібник по плануванню 2022